Lied 05
Ta‘amoe oere’oe – Smaak en zie


Bekijk op YouTube 

Download lied met gitaarakkoorden

Ta‘amoe oere’oe kie-toov ‘Adonaaj,
     Smaak en zie, want Adonaaj Hij is goed.
’Asjree haggèvèr jèchèsè-boo.
     Gezegend is de man die Hem vertrouwt.
Jeroe ’eet-’Adonaaj qedosjaaw qedosjaaw.
     Vrees Adonaaj, Zijn heiligen.
Kie-’een machsoor lieree’aaw.
     Want er is geen gebrek voor wie Hem vreest.

Het lied is gebaseerd op Tehilliem - Psalmen 34:9-10

טַעֲמ֣וּ וּ֭רְאוּ כִּי־טֹ֣וב יְהוָ֑ה אַֽשְׁרֵ֥י הַ֝גֶּ֗בֶר יֶחֱסֶה־בֹּֽו׃

יְר֣אוּ אֶת־יְהוָ֣ה קְדֹשָׁ֑יו כִּי־אֵ֥ין מַ֝חְסֹ֗ור לִירֵאָֽיו׃


יְהוָ֑ה

כִּי־טֹ֣וב

וּ֭רְאוּ

טַעֲמ֣וּ


’a.do.naaj

kie-toov

oe.re.’oe

ta.‘a.moe


Adonaaj

want-goed (is)

en zie

smaakיֶחֱסֶה־בֹּֽו

הַ֝גֶּ֗בֶר

אַֽשְׁרֵ֥יjè.chè.sè-boo

hag..ver

’asj.ree(hij) vertrouwt-op Hem

de man

gezegend (is)


קְדֹשָׁ֑יו

קְדֹשָׁ֑יו

אֶת־יְהוָ֣ה

יְר֣אוּ


qe.doo.sjaaw

qe.doo.sjaaw

’et-’a.donaaj

jir.’oe


Zijn heiligen

Zijn heiligen

Adonaaj

vreesלִירֵאָֽיו

מַ֝חְסֹ֗ור

כִּי־אֵ֥יןlie.ree.’aaw

mach.soor

kie-’eenvrezenden Hem

gebrek (voor)

want-er is geen